Om Lindeborgsskolan

 Om Lindeborgsskolan

Lindeborgsskolan är en F-9 skola med idag ca 670 elever; ca 250 elever

på låg- och mellanstadiet, åk F-5 och ca 420 går på högstadiet, åk 6-9.

Skolans viktigaste uppdrag är att alla elever ska nå de mål som finns angivna

i grundskolans läroplan.

För att detta ska vara möjligt är det viktigt att alla elever trivs och känner sig

delaktiga i skolarbetet. Vi har antagit en vision för vårt arbete...

 

Att lära för framtiden

- med verktyg att lyckas -

All verksamhet på Lindeborgsskolan ska genomsyras av

EngagemangInspiration och Utmaningar.

På Lindeborgsskolan ska du få verktyg så att du utvecklar kunskap, 

ett rikt språk, ett demokratiskt synsätt, social kompetens och initiativförmåga.

Skolan och lärarna ska tydligt tala om vad eleverna ska lära sig och hur

läraren kommer att mäta detta. 

Detta ska lärarna beskriva inför varje arbetsområde i en pedagogisk planering, PP.

Aktuell PP ska läraren lägga ut på denna hemsida lindeborg.skola.malmo.se 

så att elever och föräldrar får tillgång till den.

På Lindeborgsskolan vill vi att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor och

kunskaper i alla ämnen. Musik, drama, idrott, dans, bild, slöjd, film och skapande är viktiga

inslag i skolarbetet för att eleverna ska utvecklas till hela människor och bidrar till att eleverna

får lust och energi att skaffa sig kunskaper och utveckla sina förmågor i alla de teoretiska

skolämnena.

 

Förstelärare

Vi har sex förstelärare på Lindeborgsskolan. Dessa täcker upp ämnena Språk, Matematik, No

och So. 

Förstelärarna är ett stöd till övriga lärare att kunna diskutera med kring

undervisningssituationen, metodiska tips och idéer. Förstelärana håller också i vårt

utvecklingsarbete i ämnena Språkutvecklande arbetssätt, Utveckling av

matematikundervisningen och Formativ bedömning och undervisning samt Elevernas

arbetsmiljö.

Processledare

Alla arbetslag har en s k processledare som ingår i rektors ledningsgrupp, med uppgift att leda

arbetet i arbetslaget. Processledarna ska också verka för att vi på skolan arbetar med

Språkutvecklande arbetssätt och utvecklingen av Matematikundervisningen samt Formativ

 bedömning och undervisning samt Elevernas arbetsmiljö.

 

Rektor Karl-Axel Arvidsson